باربری
barbari
10/13/19
6:59 AM
Save

حمل و نقل و باربری زمینی از اجزای اصلی صنعت لجستیک محسوب می شوند که در گذشته بسیار مهجور مانده بودند. دقت در این صنعت و مشاهده تاثیر آن در اقتصاد کشور باعث می شود، اهمیت بیشتری برای آن قائل باشیم.
از چند سال گذشته، تکنولوژی و دانش روز در بخش های مختلفی از صنعت نفوذ کرده که علاوه بر رشد و ارتقای آنها، فرصت های شغلی

7/28/19
9:26 AM
Save

یکی از راه های بسیار آسان برای سفارش حمل بار اپلیکیشن و وب سایت می باشد. Read more