barbari
باربری
barbari
Oct 13
Save

حمل و نقل و باربری زمینی از اجزای اصلی صنعت لجستیک محسوب می شوند که در گذشته بسیار مهجور مانده بودند. دقت در این صنعت و مشاهده تاثیر آن در اقتصاد کشور باعث می شود، اهمیت بیشتری برای آن قائل باشیم.
از چند سال گذشته، تکنولوژی و دانش روز در بخش های مختلفی از صنعت نفوذ کرده که علاوه بر رشد و ارتقای آنها، فرصت های شغلی

Jul 28 2019
Save

یکی از راه های بسیار آسان برای سفارش حمل بار اپلیکیشن و وب سایت می باشد. Read more